Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Opdrachtnemer: Life Projects Nederland, Abeelweg 78, 3053 AB Rotterdam. www.lifeprojects.nl | administratie@brechtjeschoofs.nl | KVK: 24461476 | Btw NL002114488B14

 

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de opdrachtnemer training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.2

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Opdrachtnemer waarbij derden betrokken worden.

 

Artikel 3 – Inschrijving trainingen

3.1

Inschrijven aan een dienst van Opdrachtnemer geschiedt alleen door via aanmelden voor dienst op de website van de opdrachtnemer in te vullen en te versturen. Met het inschrijven en na de aanbetaling gaat Opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

 

3.2

Opdrachtnemer zal per mail Opdrachtgever bevestigen van inschrijving sturen.

 

3.3

De in de training vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder inbegrepen verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

3.4

Bij inschrijving binnen 2 weken voor aanvangsdatum van de betreffende workshop geldt geen bedenktijd.

 

Artikel 4 – Prijs en betaling

4.1.

De prijs van de te verlenen dienst staat vermeld op website en factuur.

 

4.2

2 maanden voor aanvang van de dienst ontvangt Opdrachtgever de factuur per e-mail van Opdrachtnemer. Opdrachtgever dient de factuur te betalen op de termijn welke op de factuur staat aangegeven.

 

4.3

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij de tijdige betaling van een factuur, zoals aangegeven op de factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Als Opdrachtgever na een tweede herinnering nog steeds de factuur niet betaalt, dan ontvangt Opdrachtgever per e-mail een aanmaning waarbij € 50,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Daarnaast komen gemaakte kosten door Opdrachtnemer voor de incasso te liggen bij Opdrachtgever.

 

4.4

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van de dienst. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkende afspraken hieromtrent tussen Opdrachtgever en werkgever.

 

4.5

Betwistingen over de factuur dienen binnen 10 dagen schriftelijk en aangetekend door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden vermeld.

 

4.6

Betaling in termijnen van de training is toegestaan, mits aangevraagd bij inschrijving. Hiervoor rekent Opdrachtnemer ….% van het bedrag bij ieder termijn en eenmalig € 50,- administratiekosten.

4.7

Kortingen zijn alleen van toepassing als Opdrachtgever in het kader van circulair leren voor een tweede keer deelneemt aan dezelfde training bij Opdrachtnemer.

 

Artikel 5 – Annulering

5.1

Annulering door Opdrachtgever is schriftelijk en kosteloos mogelijk binnen 2 weken, geldend vanaf datum van inschrijving.

 

5.2
Annulering tot 2 maanden voor aanvang van de training kost € 50,- administratiekosten, mits er een passende vervanging is gevonden. Als er geen vervanging wordt gevonden dan is Opdrachtnemer het gehele bedrag verschuldigd.
Opdrachtgever kan hiervoor ook een passende vervanger verzorgen, mits deze passend is binnen de training en Opdrachtgever en Opdrachtnemer hiervan op de hoogte is gesteld.

 

5.3
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training is Opdrachtgever het gehele bedrag van de training verschuldigd. Mochten er bij betreffende training overnachtings- en verblijfkosten zijn, dan is Opdrachtnemer ook deze verschuldigd.

 

5.4

Bij annulering voor langere trajecten (jaartraining) door Opdrachtgever, is Opdrachtgever na ontvangst van de factuur volledig betaalplichtig, tenzij er voor passende vervanging wordt gezorgd. In dat geval betaalt Opdrachtgever alleen de inschrijfkosten van € 350,- en € 50,- administratiekosten.

 

Artikel 6 – Annuleren, overmacht, wijzigen of verzetten

6.1
Mochten er voor een training onvoldoende aanmeldingen zijn, dan behoudt Opdrachtnemer het recht om de training te verzetten, online te organiseren of uit te stellen. Mocht een cursus in een bepaalde plaats niet doorgaan vanwege onvoldoende aanmeldingen en wordt de cursus in meerdere plaatsen aangeboden, dan biedt Opdrachtnemer de mogelijkheid tegen een korting van 10% op de cursusprijs deel te nemen aan de cursus in de andere plaats. Gaat Opdrachtgever niet in op dit aanbod, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd.

 

6.2
Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Zonder specifiek te zijn: bv, oorlog, toeval, ziekte, overheidsmaatregelen en/of tekortkomingen van derden.


6.3
Opdrachtnemer
behoudt zich het recht voor om docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.

 

6.4
Opdrachtnemer zal bij overmacht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover informeren.

 

Artikel 7 – Rechten van auteursrecht – intellectuele eigendom

7.1
Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer verboden om de door Opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de Opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

 

7.2
Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Opdrachtnemer.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1.
Opdrachtnemer zal er alles aan doen om alle trainingen of activiteiten te laten voldoen aan de gebruikelijke normen en waarden, zowel inhoudelijk als organisatorisch, om de training optimaal te organiseren en uit te voeren.

 

8.2
Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de verbintenissen met Opdrachtnemer louter middelenverbintenissen zijn.

 

8.3
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtgever is uitgegaan van door of namens de Opdrachtnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

8.4.
Opdrachtgever is gehouden om zelf na te gaan of hij medisch geschikt is om een bepaalde training of opleiding te volgen. Opdrachtgever raadpleegt altijd eerst zijn arts en verkrijgt een medisch attest voor het beoefenen van het door hem/haar gekozen opleidingsprogramma.

 

8.5.
Opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, verwondingen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het beoefenen van het door Opdrachtgever gekozen opleidingsprogramma.

 

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met deelname aan de workshop of veroorzaakt is door annulering door Opdrachtnemer door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege Opdrachtnemer te werk zijn gesteld of van wier diensten door Opdrachtgever gebruik is gemaakt.

 

8.6.

Opdrachtnemer is zodoende slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

 

8.7.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van de facturatie van Opdrachtnemer uitgeschreven op naam van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Klachten

 

Klachten over de aan Opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde cursus schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die Opdrachtnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

 

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtgever het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.